I-BirdLife South Africa ngumbutho obhalisiweyo ngokusemthethweni ongajonganga nzuzo kwaye inguwo kuphela umbutho wolondolozo lweentaka eMzantsi Afrika. Umbono wethu kukubona ilizwe kunye nommandla apho indalo kunye nabantu bahlala ngokuvisisana okukhulu; ukulingana kunye nokuzinza. Siliqabane kunye ne-BirdLife International.

I-BirdLife South Africa ikwangumbutho osekelwe kumalungu, onamalungu angaphezu kwama-5 000 kunye namaqela ahlukeneyo eentaka angaphezu kwama-40 kuMzantsi Afrika uphela. Ukongeza, sivelisa imagazini yokubuka iintaka ebalaseleyo kwihlabathi, i-African Birdlife.

I-BirdLife South Africa iwongwe ngokuba namagcisa amane olondolozo lwendalo adumileyo njengabaxhasi bayo ababekekileyo. NguGqr. Precious Moloi-Motsepe, uNksk. Gaynor Rupert, uNksk. Pamela Isdell, uMnu. Mark Shuttleworth, kubekho noNjing. Anusuya Chinsamy-Turan onguMongameli wethu obekekileyo.

I-BirdLife South Africa ineenkqubo ezininzi zolondolozo:

Inkqubo yoLondolozo lweNgingqi

INkqubo yoLondolozo yeNgingqi ijolise ekuxhaseni amazwe aseAfrika ngokuvavanya imeko yeentaka ezisengozini kunye neentlobo; ukuchonga ezona ndawo zibalulekileyo kwezi ntaka kunye nezinto eziphilayo; kwaye, ekugqibeleni, ukuphumeza imigaqo-nkqubo yolondolozo efanelekileyo kunye nesenzo sokukhusela kwezi ndawo.

Inkqubo yoLondolozo

Inkqubo yolondolozo izinikele ekulondolozweni kweentlobo zeentaka ezisemngciphekweni wokutshabalala eMzantsi Afrika, ezona ndawo zibalulekileyo zokuhlala, ngenkxaso yophando lwenzululwazi, ulawulo kunye nokubandakanyeka kwabachaphazelekayo.

INkqubo yeNzululwazi kwakunye nokusungulwa kutsha kwezinto

INkqubo yeNzululwazi kunye notshintsho ijolise ekuxhaseni ulondolozo lweentaka kunye neendawo ezihlala kuzo ngokuphuhliswa kweemveliso ezivakalayo ngokwenzululwazi. Le nkqubo ngoku igxile ekukhuthazeni ulondolozo lwezona ntaka zeli lizwe ezisengozini ngokwamanani, kwakunye neendawo zazo zokuhlala, uphuhliso lweendlela zophando, ingcaciso yothungelwano lolondolozo, kwakunye nokuyilwa kweemveliso zocwangciso lolondolozo; ukuze kuphuhle ngcono iintlobo zeentaka zethu ezisengozini ngaphakathi kothungelwano lwemimandla ekhuselweyo.

Inkqubo yoLondolozo lweentaka zaselwandle

Inkqubo yoLondolozo lweentaka zolwandle izama ukunqanda ukuhla kwamanani eentaka zolwandle ekhaya, nakwihlabathi jikelele. Iintaka zaselwandle zisebenza njengomqondiso obalulekileyo wobomi baselwandle kodwa, ngelishwa, ziphakathi kwezona zisesichengeni sokuphela kwesi sijikelezi-langa. Sijolisa ekulotyweni kweentaka zolwandle, ulondolozo lwendawo yokuhlala yeentaka, ukusindisa izilwanyana ezisengozini, kunye nokubandakanyeka kushishino lokuloba.

Umgaqo-nkqubo kwakunye nenkxaso

Icandelo loMgaqo-nkqubo kwakunye nenkxaso ikhuthaza amanye amanyathelo olondolozo. Igxininise ekubeni ijongane nemiceli mngeni esingqongileyo engqamane nezi nkqubo – omabini lamacandelo asebenzela ukumanyanisa iinjongo zolondolozo zibe yimithetho nemigaqo-nkqubo efanelekileyo, nangokusebenzisa inkuthazo nenkxaso eneziphumo ezincumisayo.

Inkqubo Ekhuthaza Abantu

I- BirdLife South Africa iyayihlonipha into yokuba uluntu lubalulekile kumsebenzi wethu wolondolozo. INkqubo yokuXhobisa abantu ijolise ekucebiseni, ukuxhobisa, ukufundisa uluntu ukuba lube ngabathetheleli beentaka zethu kunye neendawo ezihlala kuzo, kunye nabaxhamli kuqoqosho lwezityalo ezahlukeneyo.

Iintaka zaseAfrika

I-African Birdlife yenye yeemagazini eziphambili zolondolozo lwendalo ehlabathini. Iveliswa kabini ngenyanga, kwaye inamanqaku anika ulwazi, ikhatshwa nemifanekiso emihle yeentaka zelizwe lethu.

Ubulungu

Yiba lilungu le- BirdLife South Africa namhlanje kwaye uncede ulondoloze iintlobo ngeentlobo zeentaka zelizwe lethu. Ixabiso lethu lobulungu lihamba neenzuzo ezininzi eziquka iintshicelelo ezintandathu zemagazini ye- BirdLife South Africa ebizwa ngokuba yi-African Birdlife, amaphephandaba alishumi elinesibini, isatifikethi sobulungu kunye nesincamathelisi esikhulu. Okona kubaluleke kakhulu, ilizwi lakho liya kudlala indima enkulu ekusindiseni iintaka zelizwe lethu kunye neendawo zazo zokuhlala.

I-Go Birding

I-GoBirding yindawo eyenzelwe ukuba inike abantu undlela-lula xa belungiselela uhambo lwabo olujolise ukubona iintaka. Umntu ukwazi ukufumana ulwazi ngeentaka, iindawo zokubuka nokukhangela iintaka, izikhokelo nenkcukacha zendawo kwakunye nabakhenkethisi, iindawo zokuhlala, ushicelelo olubizwa ngee-blog olunxulumene neentaka, nokunye okuninzi.

Intaka Yonyaka

Nyaka ngamnye i-BirdLife South Africa ibhengeza intaka yoNyaka, ukubhiyozela iintlobo ngeentlobo zezilwanyana esisikeleleke ukuba nazo kwilizwe lethu, ukwazisa ngeentaka neentaka ngokubanzi, kwaye okona kubaluleke kakhulu, ukuqaqambisa iinkxalabo zolondolozo.

Kuyasivuyisa ukubhengeza Isikhwenene (Cape Parrot) njengeNtaka yoNyaka ka-2023.

Esisikhwenene sifumaneka eMzantsi Afrika, asikho kwenye indawo kwihlabathi jikelele. Sisikhwene esihle esihlala kwindawo ekwanti yamahlathi ase-Mpuma Koloni, KwaZulu-Natal nase-Limpopo. Sihlelwa njengesisengozini kwaye sinamalungu aqikelelwa ukuba angaphantsi kwe-1800.

I- BirdLife South Africa iyakuvuyela ukusebenzisana namahlakani afana ne-BirdLife Species Gaurdians, i-Cape Parrot Working Group kwakunye ne-Cape Parrot Project nephantsi kwentlangano ye-Wild Trust, ukwazisa ngalentlobo yentaka njengentaka yethu yonyaka ka-2023.

Ku-2023, i- BirdLife South Africa, kunye namahlakani ethu entaka yonyaka,

bazokuvelisa izixhobo zokufundisa ngesiSkhwenene nekubandakanywa kuzo ii-webinars, iipowusta, i-infographics, kwakunye nezixhobo zokufunda zesikolo, nezizakuthi zifumaneka simahla kwelikhasi lingezantsi.

Fumana ulwazi ngakumbi ku:

https://www.birdlife.org.za/bird-of-the-year-2023/

“Thanda Iintaka.

Thanda Ilizwe Lakho”

“Thanda Iintaka. Thanda ilizwe lakho” yindlela yokumanyanisa abemi boMzantsi Afrika phantsi kweflegi enye, ukukhuthaza abantu ukuba bawamkele amafa abo, kwaye babhiyozele ukutyeba kweentaka ezahlukeneyo esizibiza ngokuba likhaya lethu.

Senze inguqulelo yeflegi yesizwe sisebenzisa ezona ntaka zixhaphakileyo (nezinqabileyo), zikhuthazwa yimibala emithandathu yeflegi yethu. Ezizezi zilandelayo: i-Cape Crow- Unomyayi (emnyama); i-Yellow Weaver – Ihobohobo/Intletlekwane (etyheli/elubhelu); i-Cape Parrot – Isikhwenene (eluhlaza); i-Great Egret – iLanda (emhlophe); i-Southern Red Bishop – Intakomlilo (ebomvu); kunye ne-Barn Swallow – Udlihashe (ebhlowu/eluhlaza).

Ngoko ke, naphi na kwilizwe lethu; “Thanda iintaka, thanda ilizwe lakho”. Masibhiyozele ummangaliso welifa leentaka zelizwe lethu kunye.

Ingaba unqwenela ukuba yinxalenye yosapho lwe-BirdLife South Africa? Nceda uqhagamishelane nathi usebenzisa ezinkcukacha zilandelayo:

Umnxeba weOfisi

(011) 789 1122

Imibuzo

info@birdlife.org.za

Ukubalilungu

member@birdlife.org.za

Amakhasi onxibelelwano

Facebook: BirdLife South Africa

Twitter: BirdLife_SA

Instagram: birdlife_sa

LinkedIn: BirdLife South Africa

Idilesi

Isdell House

17 Hume Road

Dunkeld West

2196