BirdLife ya Afrika Borwa ke mokgatlo wo o ngwadišitšwego gape ke mokgatlo o nnoši wo o nago le pabalelo ya dinonyana tsa Afrika Borwa ka bophara. Pono ya rena ke go bona naga le tlhago le batho ba phela ka kwano ye kgolo, ka tekatekano le ka go ya go ile. Rele ba BirdLife ya Afrika Borwa re dirishana mmogo le ba BirdLife tsa boditšhabatšhaba.

BirdLife ya Afrika Borwa ke mokgatlo wo o theilwego godimo ga maloko, wo o nago le maloko a go feta dikete tse hlano (5 000) ka dihlopha tša dinonyana tša go feta masomenne (40) go ralala le Afrika Borwa. Se sengwe gape re tšweletša ye nngwe ya dimakasine/kgatišobaka tše kaone tša go lebelela dinonyana, e lego African Birdlife.

BirdLife ya Afrika Borwa e hlomphiwa ka go ba le bašireletši ba bane ba go hlomphega le bao ba nago le phišegelo ya tlhago bjalo ka bašireletši ba yona ba tlhompho, elego Dr Precious Moloi-Motsepe, Mohumagadi Gaynor Rupert, Mohumagadi Pamela Isdell le Morena Mark Shuttleworth, ga mmogo le moprofesara Anusuya Chinsamy-Turan yoo ebile ke mopresitente wa rena wa tlhompho.

BirdLife ya Afrika Borwa e na le mananeo a mmalwa a pabalelo ya tlhago:

Lenaneo la Pabalelo ya Selete

Lenaneo la Pabalelo ya Selete ba ikemišeditše go thekga dinaga tša Afrika tšeo di dirišanago go hlahloba maemo a mehuta ya dinonyana tšeo diphedi le ditshepedišo tša tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona tšeo di lego kotsing; go hlaola mafelo a bohlokwa kudu a mehuta ye ya diphedi le ditshepedišo tša tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona; gomme, mafelelong, go phethagatša melawana ya maleba ya pabalelo le kgato ya go šireletša mafelo a.

Lenaneo la Pabalelo ya Naga

Lenaneo la Pabalelo ya Naga le ikgafile go pabalelo ya mehuta ya dinonyana tše di lego kotsing ka Afrika Borwa le mafelo a tšona a bohlokwa kudu le ditshepedišo tša tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona, go theilwe godimo ga dinyakišišo tša mahlale, taolo le go tsenela ga bakgathatema.

Lenaneo la Mahlale le Boitlhamelo

Lenaneo la Mahlale le Boitlhamelo le ikemišeditše go thekga pabalelo ya dinonyana le mafelo a tšona a bodulo ka tlhabollo ya ditšweletšwa tše di tiilego ka mahlale. Lenaneo le ga bjale le lebeletše kudu go tšwetša pele pabalelo ya mehuta ya rena ya diphedi yeo e lego kotsing kudu le mafelo a bodulo ka tlhabollo ya mokgwa wa nyakišišo, go hlaola dinetweke tša pabalelo, le go hlola ditšweletšwa tša peakanyo ya pabalelo e le gore re emele gakaone mehuta ya rena ya diphedi yeo e lego kotsing ka gare ga dinetweke tša mafelo ao a šireleditšwego ao a lego gona.

Lenaneo la Pabalelo ya Dinonyana tša Lewatleng

Lenaneo la thibelo ya tlaišo ya dinonyana tša lewatleng le ikemišeditše go sesefatša phokotšego ya dinonyana tša lewatleng, metsemagaeng gape le go ralala le lefase ka bophara. Dinonyana tša lewatleng di bjalo ka sešupo sa bophelo bja lewatle efela ka madimabe le manyami ke tšona di tšhošetšwago go feta tše dingwe tša dinonyana tšeo di lego kotsing kudu lefaseng. Šedi ya rena e lebišitšwe kudu go dinonyana tša lewatleng tšeo di hlaselwago ntle le maikemišetšo, polokego ya bodulo bja tšona, polokego ya diphedi gape le go ikopanya le barei ba dihlapi.

Lenaneo la Melawana le Thekgo phatlalatsa.

Lenaneo la melawana le thekgo phatlalatša la BirdLife ya Afrika Borwa le tliša thekgo go mananeo a mangwe a go thibela a mokgahlo goba lekala. Le ikemišeditše go šogana le mathata a tikologo ao mananeo a a lebaganego le ona kamoka ka go šoma go momaganya ditaelo tša go thibela go ba melao le melawana ya maleba gape ka masolo a thekgo ya phatlalatša ao a šomago.

Lenaneo la go Matlafatša Batho

BirdLife ya Afrika Borwa e hlatha gore batho le setšhaba ba bohlokwa go mošomo wa pabalelo ya naga. Lenaneo la go matlafatša batho le ikemišeditše go eletša, go matlafatša, go ruta gape le go tlabakela ditšhaba go ba baemedi ba dinonyana tša rena le bodulo bja tšona gape le go ba baamogedi ba ikonomi ya bophelo.

African Birdlife

African Birdlife ke ye nngwe ya dimakasine tše di etilego pele tša pabalelo lefaseng. E tšweletšwa gabedi ka kgwedi, gape e na le dihlogo tše di bolelago gabotse tšeo di kopantšwego le diswantšho tše di tšerwego diswantšho tše dibotse tša dinonyana tša kontinente ya rena.

Boleloko

Eba leloko la BirdLife ya Afrika Borwa lehono gomme o thuše go boloka dinonyana tša naga ya rena tša go fapafapana.

Peeletšo ya rena ya boleloko e tla le palo ya mehola yeo e akaretšago ditokollo tše tshela tša makasine wa BirdLife ya Afrika Borwa, African Birdlife, mangwalo a ditaba a lesomepedi (12) a inthanete, setifikeiti sa boleloko le sekgorametši sa bumper. Sa bohlokwa, lentšu la gago le tla kgatha tema ye kgolo go šireletšeng dinonyana tša naga ya rena le mafelo a tšona a bodulo.

GoBirding

GoBirding ke boemo bjoo bo hlotšwego go abelana ka maitemogelo ao a thelelago ge go akanywa go tšewa maeto a go bea seemo sa dinonyana mageng a tšona leihlo. O na le tshedimošo ya maeto a go bea seemo sa dinonyana leihlo, mafelo a dinonyana, tlhahlo ya selegae, baotledi ba maeto, marobalo magareng ga tše dingwe.

Bird of the year

Ngwaga ka ngwaga BirdLife ya Afrika Borwa e keteka nonyana ya mmapaale ya ngwaga go keteka bophelo kakaretšo bja dinonyana bjoo re šogofaditšwego go ba le tšona ka bogareng bja naga ya rena, go dira temošo go nonyana yeo le dinonyana ka kakaretšo gape se bohlokwa e le go hlakiša kgatelelo ya tlaišo ya dinonyana le ditlhotlo.

Re tloga re le motlotlo go tsebiša ka nonyana e tala-morogo ele go Dikgwapa mo ngwageng wa ketepedi-masomepedi tharo (2023) bjalo ka nonyana ya mmapaale.

Dikgwapa ke nonyana yeo e tantšego šedi kudu ka nageng ya Afrika-Borwa, seo se šupa gore e hwetšagala fela kamo nageng ya Afrika Borwa, ebile gae tswelele kae goba kae lefaseng. Mmala wo o mobotse wa Dikgwapa o itulela ka khwiting ka profenseng ya Eastern Cape, KwaZulu-Natal gape le Limpopo. E hlathilwe goba nonyana eo e lego kotsing ya go hlokega gape le go akanya go ba sehlopha sa go se fete sekete le makgolo a seswai (1800).

BirdLife ya Afrika Borwa e motlotlo go tlemagana le bahlokomedi ba maphelo a diphedi tša dinonyana, sehlophatšhomo sa Dikgwapa mmogo le protšeke ya dinonyana tša naga tša Wild Bird Trust’s Cape Parrot Project, go dira temošo ka ga diphedi tše go lebeletšwe nonyana ya ngwaga ya ketepedi masomepedi-tharo (2023).

Ngwageng wa ketepedi masomepedi-tharo (2023), BirdLife ya Afrika Borwa mmogo le badirišani ba nonyana ya mmapaale ya ngwaga batla hlola ditseka tša thuto malebana lenonyana e tala-morogo ya go bitšwa Dikgwapa go akaretšwa di postara magareng ga tše dingwe gape le didirišwa tša go ithuta tša dikolo tšeo di tlo ba go mahala go ka hwetšwa goba go taonelouta.

Hwetša dintlha ka botlalo go: : https://www.birdlife.org.za/bird-of-the-year-2023/

“Rata dinonyana. Rata naga ya gago”

“Rata dinonyana. Rata naga ya gago” ke tsela ya go kopanya ma Afrika-Borwa ka tlase ga folaga e tee, go hlohleletša batho go lota bohwa bja bona gape le go keteka lefelo la go huma la bophelo bja dinonyana leo re le bitšago legae.

Re hlotše phetolelo ya folaga ya setšhaba re šomiša tše dingwe tša dinonyana tše di tlwaelegilego (le tšeo di sa tlwaelegago kudu), tšeo di hweditšwego go tšwa tlhohleletšong ya dinonyana ka mebala e tshelela ya folaga ya rena ya naga. Mebala eo go akaretšwa: Mogogobane (Cape Crow) (e ntsho); Thaga (Yellow Weaver) (mosehla); Dikgwapa (Cape parrot) (e tala); Mogolodi (Great Egret) (e tšoeu); Thagalehlaka (Southern Red Bishop) (wo mohwibidu); le Peolwane (Barn Swallow) (e pududu).

Bjalo, go gongwe le go gongwe o lego gona ka nageng ya rena re re “Rata dinonyana, rata naga ya gago”. A re ketekeng bo botse ebile e le semaka sa bohwa bja naga ya rena mmogo.

O nyaka go ba karolo ya lelapa la BirdLife ya Afrika Borwa? Ikgokaganye le rena ka go šumiša tshedimošo ya dikgokaganyo ya ka tlase:

Mogala wa kantoro

(011) 789 1122

Imeili:

info@birdlife.org.za

Boleloko:

membership@birdlife.org.za

Dikgokagano tša leago

Facebook: BirdLife South Africa

Twitter: BirdLife_SA

Instagram: birdlife_sa

LinkedIn: BirdLife South Africa

Tshupabodulo:

Isdell House

17 Hume Road

Dunkeld West

2196